- VMware

VMware

Prečo VMware?

VMware je lídrom na trhu vitrualizačného SW, ktorý je jedným z najrýchlejšie sa rozvýjajúcich v IT oblasti. Vedúce postavanie VMware v tejto IT oblasti je zrejmé najmä pri porovnaní VMware ESX servera (vlajková loď VMware) s konkurenčnými riešeniami.

Samotný rozvoj virtualizácie je spôsobený dopytom po riešeniach, ktoré umožňujú nasledujúce:


Ilustračný obrázok viacerých virtuálnych strojov bežiacich na jedinom fyzickom počítači. Zdroje servera sú zdieľané a rozdeľované medzi jednotlivé vitruálne stroje.

Virtuálny server je server, ktorý má rovnaké vlastnosti ako server inštalovaný na “železo” servera. Je to teda plnohodnotný server, avšak je spúšťaný na servry, ktorý má inštalovaný niektorý zo SW VMware (workstation, GSX server, ESX server). To umožňuje spôšťať viacero virtuálnych serverov súbežne na jednom “železe”. Takto spúšťané servery sú nezávislé a výpadok jedného neznamená pád iného virtuálneho servera.

Príkladom môže byť server s VMware SW a spustenými dvoma virtuálnymi serverami (Linux a MS OS), kde po páde jedného zo serverov do modrej obrazovky, je druhý server úplne v poriadku a nezaznamenal žiaden výpadok výkonu.

Virtualizácia umožňuje využiť výkonný HW, ktorý je zriedkakedy skutočne využitý, ale najmä poskytuje voľnosť, flexibilitu a menežovateľnosť, ktorá je sotva dosiahnuteľná bez tejto technológie.

Príklady použitia tejto technológie sú:

VMware produkty a riešenia

Linky pre vás:

VMware Referencie VMware vo svete VMware prezentácie (webináre)

Riešenia

VMware software je používaný pre zvýšenie efektivity a zníženie nákladov IT procesov. Zistite, ako Vám môže virtuálna infraštruktúra pomôcť pri konsolidácii Vašich serverov, optimalizácii vývoja SW a pri implementácií bussiness continuity riešení.

Konsolidácia množiacich sa serverov tak, aby boli servery prevádzkované na menšom počte výkonných serverov.
 • Zníženie nákladov na administráciu projektu o 40%
 • Zvýchlenie implementácie o viac ako 50%
 • Zníženie HW nákladov o viac ako 55%
Virtualizujte kompletné testovacie a vývojové prostredie a uchovajte si ho na file serveroch ako súbory.
 • Šetrite čas potrebný na vytváranie prostredia pre Vašu prácu.
 • Nakonfigurujte kompletnú sieť na jednom počítači
Zlepšite Vaše business continuity riešenia s vďaka využitiu výhod virtuálnej infraštruktúry, HW nezávislosti a flexibilite pri premiestóvaní aplikácií zo servera na server.
 • Zvýšite dostupnosť aplikácií
 • Dramaticky znížte náklady na HW
 • Zjednodušte procesy a skráťte čas potrebný pre obnovu IT prostredia

Konsolidácia serverov

IT organizácie musia, pri raste podnikov, rýchlo zvyšovať výpočtový výkon. Často je to vo forme nových serverov s rôznymi operačnými systémami. Výsledná pestrosť serverov spôsobuje vysoké náklady v zmysle nákladov na údržbu, počtu pracovníkov zabezpečujúcich prevádzku, prácnosť menežmentu a upgrade nových serverov.

IT organizácie su pod tlakom aby:

Konsolidácia serverov prostredníctvom VMware predstavuje riešenie týchto úloh. Virtuálna infraštruktúra dovoľuje bezkonkurenčnú úroveň izolovania serverov, detailnú správu pre všetky zdroje servera a I/O zdrojov. Virtuálna infraštruktúra je ľahko integrovateľná s existujúcim menežovacím SW a zlepšuje návratnosť investícií vložených do SAN infraštruktúry.

Konsolidáciou fyzických serverov v data centrách na server s VMware virtuálnou infraštruktúrou spoločnosti získajú:

"VMware ESX Server is a critical technology for our IT operation. We’ve been able to prepare for a highly cost-effective rollout of Exchange 2003 to our other business units because we only needed to buy two physical servers to provide a central directory, instead of eighteen. We expect the new Virtual SMP capability of ESX Server 2 to help us get even more benefits from virtualization." "ESX server je pre naše IT prostredie životne dôležitou technológiou. Boli sme schopní pripraviť sa na cenovo veľmi výhodný roll-out Exchange 2003 servera pre naše obchodné jednotky pretože sme potrebovali kúpiť iba 2 fyzické servery, pre poskytovanie central directory služieb, namiesto 11-tich. Očakávame, že nový Virtual SMP produkt pre ESX server 2 nám prinesie ešte ďalšie prínosy z virtualizácie."
Josh Heller, Sr. Technical Specialist, Black & Decker

Scenáre konsolidácie produkčných serverov:

Consolidating IT Infrastructure Servers
Consolidating Mission Critical Servers
Capacity Optimization with VMware Software on Blades

Automatizácia vývoja a testovania

Organizácie pod stálym tlakom aby skrátili cyklus výroby, testovania a nasadenia nového software. Avšak dodávka kvalitného software načas a v rámci rozpočtu nebolo nikdy jednoduché, čo je naviac sťažené novou, viac úrovňovou architektúrou a viacerými verziami operačných systémov, prehliadačov a firewallov. Niektoré z prekážok pre vývoj software zahŕňajú:

Migrácia vývojového a testovacieho prostredia na virtuálnu infraštruktúru prináša okamžité skrátenie času potrebného na uvedenie produktu na trh a zníženie počtu chýb.

VMware software enkapsuluje (uzatvára) celú testovaciu platformu do dátových súborov. Tieto súbory môžu byť jednoducho uchované, odložené, obnovené a prenositeľné medzi virtuálnymi servrami.Vďaka izolácii garantovanej VMware software-om, na jednom hostiteľskom servry môže byť prevádzkovaných a súbežne spúšťaných viacero virtuálnych serverov, pričom tieto sa navzájom neovplyvňujú. Navyše virtuálna infraštruktúra má mnoho funkcií špecificky vytvorených pre optimalizáciu testovacieho a vývojového prostredia – od systémových snapshotov po podporu debbugingu systémov. So software VMware vývojári v spoločnosti môžu:

"We used to set up lots of configurations, and then we'd lose them, or they would become polluted over time. Now we can store environments and easily bring them back when we need them. It used to be install, install, install, test, test, test. Now we do more testing and developing -- and less installing." "Zvykli sme nakonfigurovať množstvo konfigrácií a potom sme ich stratili, alebo sa poškodili po určitom čase. Teraz vieme uchovať pôvodné prostredie a jednoducho ho vrátiť späť, ak to potrebujeme. Zvykli sme inštalovať, inštalovať, inštalovať, testovať, testovať, testovať. Teraz viac testujeme a vyvýjame a menej inštalujeme."
Robert Kennedy, Principal Software Engineer, NetIQ

Scénare automatizácie vývoja a testovania:

Run Multiple Operating Systems on the Same Physical Hardware
Configure Development Environments on a Single Physical Platform
Pre-Configure Libraries for Test and Development Environments

Stovky datacentier, po celom svete, každý rok zažije signifikantné prerušenie prevádzky. Tieto udalosti budú vyvolané problémami od vírusov po užívateľské chyby, od HW porúch po prírodné katastrofy.

Business Continuity sa dostáva do popredia pozornosti IT stratégov a upriamil na seba pozornosť všetkých úrovní menežmentu. Základné prvky úspešnej stratégie pre bussiness continuity strategy sú:

Použitím virtuálnej infraštruktúry, IT menežéri môžu zlepšiť všetky aspekty business continuity, ako napríklad:

"For our original disaster recovery system using a SAN, we were doing everything at both sites. We were purchasing twice as much equipment as we really needed. With VMware, I don't have to have the same equipment there. I can use my existing server hardware there and bring in newer, higher performing servers here." "Pre náš pôvodný disaster recovery plán s použitím SAN infraštruktúry bolo nutné robiť všetko dvojmo na oboch stranách. Nakúpili sme 2×toľko HW ako sme skutočne potrebovali. S VMware nemáme rovnaké zariadenia na oboch stranách. Môžeme použiť existujúci server na jednej strane a nový, výkonnejší na druhej."
Jeff Szastak, technology officer for Oak Associates

Business Continuity a Disaster Recovery scénare:

Reduce Redundancy with Virtual Machine Based Clustering
Test Recovery from Backed-up Data Without Sourcing Hardware
Failover Site Server Consolidation and Automation

VMware workstation

Výkonný software pre vytváranie Virtuálnych serverov VMware Workstation:


VMware Workstation 6 BETA
(na testovanie)

VMware Workstation je výkonný SW pre vývojárov a systémových administrátorov, ktorí potrebujú zmeniť vývoj SW, testovanie a jeho nasadenie v spoločnosti.
VMware je SW dodávaný viac ako 5 rokov, je víťazom viac ako 12-tich ocenení, ktorý dovoľuje vývojárom vývýjať a testovať aj najzložitejšie sieťové aplikácie spôšťané na Windows, Linux alebo NetWare na jedinom počítači.

Ako využívať VMware Workstation?

Počas 5-tich rokov úspešneho používania VMware workstation miliónmi používateľov, VMware zlepšil efektivitu, znížil náklady a zvýšil pružnosť a skrátil dobu odozvy pri riešení problémov. Inštaláciou VMware Workstation na desktop je prvým krokom ku transformácii Vašej IT infraštruktúry na virtuálnu infraštruktúru.

VMware Workstation je používaný v spoločnostiach na:

"VMware Workstation has been great for several groups within our company. For example, in my group it saves a lot of time and effort when we test service packs. We can apply all the patches, and not have to commit changes until we're sure everything works. Workstation has enabled us to reduce the number of PCs used by Engineering, Manufacturing, as well as Sales Engineers. All in all, it's a real productivity enhancer as well as easy to set up, configure, and use." "VMware bol úspešne používaný niekoľkými skupinami v našej spoločnosti. Napríklad moja skupina ušetrila veľa času a úsilia pri testovaní service pack-ov. Môžeme aplikovať všetky patche a neodsúhlasiť zmeny pokiaľ si nie sme istí, že všetko správne pracuje. Workstation nám dovolil znížiť počet používaných staníc. V celku je to SW zvyšujúci efektivitu, spolu so zjednodušením nastavenia, konfigurácie a použitia."
Tom Hurst System Administrator for Applied Innovation

Ako VMware Workstation pracuje?

VMware Workstation umožňuje viacerým operačným systémom pracovať súbežne na jednom fyzickom počítači. Tieto operačné systémy a aplikácie sú izolované v bezpečných virtuálnych strojoch, ktoré súbežne žijú na jednom HW. VMware virtualizačná vrstva mapuje zdroje fyzického servera a poskytuje ich pre virtuálne servery, teda každý z virtuálnych serverov má vlastný CPU, pamäť, disky, I/O zariadenia a pod.

Virtuálne servery sú rovnocenným ekvivalentom štandardného x86 servera. VMware Workstation umožňuje podnikovým vývojárom vyvýjať a testovať najnáročnejšie sieťové aplikácie bežiace na Windows, Linux alebo NetWare operačných systémoch na jedinom počítači.

S VMware Workstation môžete:

Prečo potrebujem VMware Workstation?

Uvedením VMware workstation na trh v roku 1999, sa zmenil spôsob ako je vyvýjaný SW a IT infraštruktúra a stal sa de-facto štandardom pre IT profesionálov a vývojárov vo svete. Pokiaľ hľadáte spôsob ako zjednodušiť a zrýchliť vývoj aplikácií, testovanie a nasadenia aplikácií, VMware Workstation je nevyhnutnosťou.

Ak nasadíte VMware workstation vo vašom prostredí:

Prečo používať VMware Workstation?
Spôsob použitiaVýhody
Zrýchlenie a zjednodušenie vývoja a testovania SW
 • Vytvorenie viacerých vývojových a testovacích prostredí na jedinom PC
 • Vývoj Windows a/alebo Linux aplikácií
 • Archivácia testovacích prostredí na file serveroch a ich rýchla obnova na požiadanie
 • Testovanie nových update-ov aplikácií, OS patchov a service patchov na jedinom PC
 • Zrýchľuje vývojový cyklus a skracuje čas potrebný na uvedenie produktu na trh
 • Znižuje náklady o 50-60%
 • Redukuje nákladnú konfiguráciu a čas potrebný na nastavenie o 25-55%, uvoľňujúc tak čas na vývoj a testovanie.
 • Zvyšuje kvalitu projektu vďaka presnejšiemu testovaniu
 • Eliminuje nákladné implementačné a prevádzkové problémy
Urýchľuje nasadenie aplikácií
 • Konfigurujte a testujte, a servery ako VMware workstation virtuálne servery a potom ich nasaďte na fyzický server alebo VMware GSX or VMware ESX server
 • Vytvorte celú sieť aplikácií na virtuálnych počítačoch a testujte ju bez ovplyvnenia produkčného prostredia.
 • Testujte migráciu z fyzického servera na virtuálny server pre potreby konsolidácie serverov
 • Znižuje náklady na HW o 50-60%
 • Zvyšuje kvalitu implementácie novej aplikácie
 • Zvyšuje produktivitu práce
 • Redukuje riziko pre podnikové prostredie vytváraním komplexnej, bezpečnej a izolovanej siete, ktorá je kópiou podnikovej siete
Zabezpečuje aplikačnú kompatibilitu a zjednodušuje migráciu operačných systémov
 • Podporujte štandardné legacy aplikácie počas bezpečnej migrácie na nový operačný systém
 • Testujte nový operačný systém v bezpečnom, čistom virtuálnom prostredí pred samotnou migráciou
 • Minimalizujte potrebu pre migráciu štandardných aplikácií
 • Komplexné projekty na migráciu OS v predpísanom čase a za určený rozpočet
 • Zvýšite efektivitu prevádzky o 50%
 • Znížite náklady na HW koncových zariadení o 50-60%
 • Minimalizujete dopad na koncových užívateľovpočas prechodu

VMware GSX server

Workstation&GSX server (PDF, verzia: CZ)

GSX server je SW pre virtualizáciu serverov triedy x86 určený pre podnikových zákazníkov. Je vhodný pre konsolidáciu serverov, disaster recovery riešenia a pre urýchlenie vývoja software.

Vďaka podpore všetkých x86 platforiem je VMware GSX server najflexibilnejším serverom pre virtualizáciu. Previazanie s VMware VirtualCenter poskytuje neprekonateľnú menežovateľnosť a škálovateľnosť.

Software pre virtualizáciu, čo to je?

Virtualizačný SW zjednodušuje IT infraštruktúru prostredníctvom oddelenia serverov a ich izolovaniu v bezpečných a prenositeľných virtuálnych serveroch, pričom každý z nich môže mať inštalovaný MS Windows, Linux alebo NetWare a aplikácie. Vysoká dostupnosť a výkon je zabezpečený priamym prístupom na zdroje hostiteľského servera ako je CPU, pamäť, disky, sieťové rozhrania a periférie.

Ako je VMware GSX Server používaný v podniku?

Tisícky podnikových zákazníkov sa spolieha na VMware GSX server, ktorý poskytuje škálovateľnosť, spoľahlivosť a vysokú dostupnosť a maximalizuje návratnosť prostriedkov vložených do IT infraštruktúry. GSX sa vyžíva pre nasledujúce úlohy: Zjednodušuje a urýchyľuje vývoj software-u a jeho testovanie vďaka jednoduchému poskytovaniu a menežovaniu virtuálnych serverov Umožňuje konsolidáciu serverov pre pôvodné a nové aplikácie Dynamicky poskytuje servery pre lokálne a vzdialené pracoviská Zjednodušuje a urýchyľuje správu aplikácii a OS (patch management)

"Once we introduced VMware ESX Server, it caught on faster than I could have imagined. Even more amazing than the product's efficiency was the way it reduced our costs. VMware probably saved us several hundred thousand dollars this year on hardware purchases alone. As QUALCOMM grows, we anticipate even greater savings." "VMware ESX server si nás po implementácii získal rýchlejšia ako som si vedel predstaviť. Viac ta ako efektivita produktu nás prekvapili úspory, ktoré priniesol. VMware nám pravdepodobne ušetril tohto roku stotisícky dolárov len za nákup HW serverov. S rastom QualComm predpokladáme ešte väčšie úspory."
Paul Poppleton, IT manager, QualComm

Ako pracuje VMware GSX Server?

VMware GSX Server povoľuje vzdialené menežovanie virtuálnych serverov, automatické poskytovanie serverov a ich štandardizáciu na bezpečnej, jednotnej platforme. VMware GSX Server transformuje fyzické servery na skupinu virtuálnych serverov. Operačný systém a aplikácie sú izolované vo viacerých izolovaných virtuálnych serveroch, ktoré bežia na jednom fyzickom servery („železe“).


Rýchle nasadenie a jednoduchý menežment je umožnený tak robustnosťou riešenia, ako aj schopnosťou integrácie s MS Windows a Linux host operačných systémov.

VMware GSX Server poskytuje širokú HW podporu prostredníctvom využívania podpory zariadení od hostiteľského operačného systému. Rýchle nasadenie a jednoduchý menežment je umožnený integráciou MS Windows a Linux host operačných systémov a infraštruktúry. VMware GSX Server je spúšťaná ako aplikácia na hostiteľskom operačnom systéme a dovoľuje spúšťať, menežovať a vzdialene riadiť viacero virtuálnych serverov.

Prečo mám použiť GSX Server vo svojej spoločnosti?

VMware GSX Server je najvýkonnejší, najstabilnejší a najspoľahlivejší SW pre virtualizáciu serverov, konsolidáciu a efektívny menežment prostredia s viacerými operačnými systémami.

Implementácia VMware GSX servera vo Vašej spoločnosti Vám umožní:

Dôvody pre nasadenie VMware GSX servera?
Spôsob použitiaVýhody
Zjednodušuje a urýchľuje vývoj software
 • Mnoho menežovaných testovaných Linux a Windows virtuálnych serverov/počítačov na jednom „železe“, namiesto použitia viacerých operačných systémov na viacerých fyzických serveroch
 • Poskytnutie nového počítača/testovacej stanice v priebehu minút namiesto hodín/dní
 • Výrazné skrátenie testovacieho cyklu
 • Možnosť vytvorenie knižnice virtuálnych strojov v uzavretej a HW nezávislej forme vo forme súborov uložených na file serveroch
 • Integrácia s nástrojmi na testovanie ako je napríklad IBM Rational TestManager
Umožňuje efektívnu konsolidáciu serverov
 • Konsoliduje aplikácie a infraštruktúru na menšom počte výkonných, škálovateľných a spoľahlivých serverov
 • Znižuje TCO o 64 %
 • Maximalizuje vyžitie HW
 • Zjednodušuje menežment systému
 • Umožňuje investície do kvalitnejšieho HW vybavenia
 • Rýchlo konvertuje fyzické servery na virtuálne servery pomocou P2V Assistant (voliteľný doplnok)
Rýchle poskytovanie serverov
 • Predkonfigurované virtuálne servery sú k dispozícii takmer okamžite; poskytnutie nového servera je takmer také jednoduché ako kopírovanie súborov
 • Umožňuje poskytovanie nových serverov, ich budovanie a patchovanie pri zachovaní nízkych nákladov na prevádzku
 • Rýchlejšie prekonanie nehody vďaka predkonfigurovaným, otestovaným virtuálnym serverom
 • Podpora PXE umožňuje okamžité poskytnutie požadovaného virtuálneho servera

VMware ESX server

VirtualCenter&ESX server (PDF, verzia: CZ)

VMware ESX Server je virtualizačný SW pre oddeľovanie, konsolidáciu a menežment systémov v najnáročnejšom, mission-critical prostredí. Software ESX Server a VMware Virtual Infrastructure Nodes je ľahko škálovateľná virtuálna platforma s pokročilou správou zdrojov, menežovateľná prostredníctvom VMware VirtualCenter

Ako je VMware ESX Server použiteľný v spoločnostiach?

ESX server je ideálny pre podnikové datacentrá. ESX minimalizuje TCO IT infraštruktúry a zvyšuje využiteľnosť zdojov, minimalizuje údržbu a maximalizuje menežovatľnosť serverov. VMware ESX Server dovoľuje spoločnosti:

"Once we introduced VMware ESX Server, it caught on faster than I could have imagined. Even more amazing than the product's efficiency was the way it reduced our costs. VMware probably saved us several hundred thousand dollars this year on hardware purchases alone. As QUALCOMM grows, we anticipate even greater savings." "VMware ESX server si nás po implementácii získal rýchlejšia ako som si vedel predstaviť. Viac ta ako efektivita produktu nás prekvapili úspory, ktoré priniesol. VMware nám pravdepodobne ušetril tohto roku stotisícky dolárov len za nákup HW serverov. S rastom QualComm predpokladáme ešte väčšie úspory."
Paul Poppleton, IT manager, QualComm

Ako VMware ESX Server pracuje?


VMware ESX Server je inštalovaný priamo na server (bez OS Windows alebo Linux) a poskytuje bezpečnú, štandardnú platformu pre nasadenie, menežovanie a vzdialenú kontrolu mnohých operačných systémov.

ESX Server transformuje fyzické servery do súboru logických výpočtových zdrojov. Operačné systémy a aplikácie sú izolované vo viacerých virtuálnych strojoch, ktoré bežia na jednom fyzickom servry („železe“). Zdroje systému sú dynamicky prideľované virtuálnym strojom, v závislosti od potrieb a administrátorom daných pravidiel. Teda ponúka schopnosť využitia a kontroly zdrojov ako u sálových serverov.

ESX Server využíva jedinečnú a architektúru, ktorá vkladá malú a veľmi robustnú virtualizačnú vrstvu medzi hardware x86 servera a virtuálne servery. Toto riešenie poskytuje ESX serveru plnú kontrolu nad zdojmi servera , ktoré sú pridelené jednotlivým virtuálnym serverom a odstráňuje problémy s výkonom, dostupnosťou a cenou za operačný systém hosťujúceho servera, na ktorom sú inštalované virtuálne servery.

VMware vyvýja ESX server po dobu 3 rokov od jeho uvedenia na trh tak, aby podporoval vlastnosti ako je Vitrual SMP, Vmotion pre prenos serverov za chodu, ktoré zabezpečujú náskok VMware pred konkurenciou.

ESX server zjednodušuje infraštruktúru serverov oddelením a izoláciou serverov do bezpečných a prenositeľných virtuálnych strojov. ESX server dovoľuje vzdialený menežment zdrojov týchto serverov a ich automatické poskytovanie. Pokročilý menežment zdrojov dovoľuje IT administrátorom garantovať požadovanú úroveň služieb v spoločnosti. ESX server pracuje priamo nad servera (nad železom), poskytujúc tak bezpečnú a jednotnú platformu pre nasadenie, menežovanie a vzdielenú správu viacerých virtuálnych strojov.

S VMware virtuálnou infraštruktúrou postavenou na ESX serveroch môžete:

Kľúčové vlastnosti:

Novinky vo VMware ESX Server 2.5:

Prečo využívať ESX server?
Spôsob použitiaVýhody
Konsolidácia serverov
 • Konsolidácia pobočkových a centrálnych kľúčových aplikácií a servisov na menší počet vysoko škálovateľných, spoľahlivých podnikových serverov. Obzvlášť efektívna je virtualizácia na blade serveroch
 • Zlepšenie využitia o 60-80% pre x86 servery
 • Zníženie TCO v celej IT infraštruktúre
 • Maximalizácia využitia HW
 • Zjednodušený menežment systémov
Zlepšenie flexibility a schopnosti reagovať
 • Použite VirtualCenter na nasadenie a menežovanie ESX Server Virtual Infrastructure Nódov a menežujte Vaše HW zdroje ako jednu skupinu výpočtových, dátových a sieťových zdrojov. Dynamicky load-balancujte zaťaženie naprieč zdrojmi a minimalizujte plánované odstávky
 • Poskytovanie nových aplikácií je merateľné v desiatkach sekúnd, namiesto dní
 • Doba odozvy na požiadavku na zmenu je merateľná v minútach
 • Údržba HW, bez čakania na odstávky
Poskytuje vysokú dostupnosť a garantuje úroveň služieb
 • Ochraňuje citlivé dáta v bezpečných virtuálnych serveroch a izoluje viacero serverov, ktoré sú spúšťané súbežne s výkonmi blízkymi ku štandardným inštaláciám na Intel based hardware
 • Poskytnutie riešení odolných voči SW chybám a chybám triedy „single point of failure“
 • Umožňuje spúšťanie náročných viacprocesorových aplikácií ako Oracle, SQL Server, Microsoft Exchange server, SAP, Siebel, Lotus Notes, BEA WebLogic a Apache
 • Poskytuje viac možností kontroly IT výkonnosti
 • Umožňuje prevádzkovať IT ako podnikovú službu, poskytujúc lepšiu úroveň služieb pre užívateľov
Dramaticky znižuje cenu za Disaster Recovery riešenie
 • Vytvára jednotnú disaster recovery platformu, ktorá zvyšuje dostupnosť, redukuje čas potrebný na obnovu a znižuje cenu HW a prevádzkové náklady
 • Zjednodušuje Disaster Recovery menežment, zvyšuje dostupnosť, redukuje čas potrebný na obnovu a znižuje cenu HW ako aj prevádzkové náklady
 • Eliminuje potrebu nákladných záloh 1 ku 1 pre produkčné a záložné servery
 • Umožňuje obnovenie a spustenie virtuálneho servera na akejkoľvek x86 hardware platforme

VMware Infrastructure 3

Po tom, ako bol Vmware ESX server akceptovaný IT trhom v pozícii platformy vhodnej do reálnej prevádzky (za čo vďačí produktovej rade ESX 2.x), reagoval Vmware na požiadavky trhu a prevádzkovateľov virtuálnej platformy novým produktom ESX 3.0 a VirtualCenter 2.0.

Obidva produkty vylepšujú funkcionalitu svojich predchodcov a pridávajú funkcionalitu, o ktorú žiadali prevádzkovatelia. Vmware ESX 3.0 svojou cenou a vlastnosťami bojuje už aj o IT svet strednej vstvy. Na pomoc si zobrali iSCSI a NAS technológie. Práve tieto „lacnejšie“ technológie v porovnaní so SAN technológiou majú pomôcť stredným firmám implementovať virtualizačné technológie bez veľmi veľkej počiatočnej investície. Práve veľká počiatočná investícia bola totiž odradzujúcim elementom v nasadení virtualizácie.

Vmware sa pustil aj do oblasti, kde predtým chodil len po špičkách – databázy prevádzkované na virtuálnych servroch. Zväčšil sa RAM priestor, ktorý je možné prideliť virtuálnemu stroju na hodnotu 16 GB, je možné vytvárať 4 procesorové virtuálne stroje, zlepšili sa možnosti vytvárania a konfigurovania virtuálnych switchov a virtuálnych kariet. Zavedenie podpory 4 GB SAN kariet ponúka veľmi rýchle pripojenie do SAN polí.

Aktuálnu otázku trhu „biznis continuity“ Vmware riešil zavedením modulov na monitorovanie a vzdialené ovládanie virtuálnych strojov. Tieto funkcionality boli k dispozícii aj predtým vo forme zdokumentovaných rozhraní, avšak prevádzkovatelia si museli vlastnú logiku a procesy napísať sami. Teraz je k dispozícii celý monitorovací a spravovací mechanizmus priamo od výrobcu. Ak k tomu pripočítame zálohovanie navrhnuté výrobcom, dostáva sa správcom do rúk komplexný balík nástrojov na to, aby pri používaní virtuálnej platformy mohli pokojne spávať.

Podrobnejšie informácie o nových funkcionalitách v produkte VMware ESX 3.0 nájdete v priloženej tabuľke

Porovnanie produktov:

VMware Infrastructure StarterVMware Infrastructure StandardVMware Infrastructure Enterprise
Virtualizácie pre malé firmy alebo pobočky Produkt určený pre ľubovoľnú záťaž a infraštruktúru Produkt pre najnáročnejšie podmienky a úlohy
ESX Server áno
podpora len pre NAS a lokálne disky
max. pre 4 fyzické CPU a 8 GB RAM
áno áno
VMFS áno
Podpora len pre lokálne disky
Does not include cluster file system
áno áno
VirtualCenter Agentánoánoáno
Virtual SMP-ánoáno
VMotion--áno
VMware HA--áno
VMware DRS--áno
Consolidated Backup--áno
cena za licenciu pre 2 CPU100037505750
cena za podporu 67% z ceny licencie 21%/25% z ceny licencie (gold/platinum) 21%/25% z ceny licencie (gold/platinum)

Nižšie uvedené produkty je možné dokúpiť seperátne:

VirtualCenter Management Server (licencované na server, predávané separátne)
VMotion1
VMware HA1
VMware DRS1
Consolidated Backup1
1Tieto produkty vyžadujú VirtualCenter Management Server.
Viac informácii o licenciách a možnosti migrácie.
30 dňová evaluačná licencia

VMware ACE

Zabezpečené výpočtové prostredie pre Vašu spoločnosť:

VMware ACE je riešenie pre spoločnosti, ktoré chcú poskytovať bezpečné, štandardizované PC prostredie v rozsiahlej spoločnosti. VMware ACE sa jednoducho inštaluje a zlepšuje spravovateľnosť, bezpečnosť a zlacňuje správu PC.

VMware ACE umožňuje administrátorom aplikovať pravidlá pre IT prostrednie na virtuálne stroje, ktoré obsahujú operačný systém, podnikové aplikácie a dáta tak, aby boli vytvorené izolované PC so zabezpečeným prostredím. Prostredníctvom Virtual Rights Management technológie, VMware ACE umožňuje administrátorom kontrolovať čas expirácie týchto virtuálnych počítačov, zabezpečiť citlivé dáta spoločnosti na počítačoch a zabezpečiť súlad s pravidlami IT prostredia spoločnosti.

Ako sa VMware ACE v spoločnosti používa?

VMware ACE je používaný v spoločnostiach na:

 • Poskytovanie štandardného PC prostredia spoločnosti na nespravovaných vzdialených počítačoch
 • Poskytovanie časovo obmedzného, uzamknutého PC prostredia na nespravovaných PC externých pracovníkov (hostia)
 • Zabezpečenie citlivých a osobných dát na prenosných počítačoch
 • Poskytovanie štandardizovaného, HW nezávislého prostredia na akomkoľvek počítači v spoločnosti


Virtual Rights Management technológia zabudovaná do VMware ACE dovoľuje administrátorom kontrolovať expiráciu zabezpečeného prostredia na PC a zabezpečiť súlad s IT predpismi.
Viac screenshotov z prostredia VMware ACE.

"For us, it’s the easiest way to give a machine to an end user. We can set expiration dates for the environment so students can use it for the term, and we don’t need to give them the software to configure on their machines." "Pre nás je to najjednoduchší spôsob ako dať užívateľom počítač. Môžeme nastaviť študentom dobu života PC na požadovanú dobu a nemusíme im dávať SW, ktorý by si museli nakonfigurovať na svojich počítačoch."
Scott Worthington, Technology Support Analyst, Sr., Arizona State University

Ako VMware ACE pracuje?

VMware ACE využíva overenú technológiu VMware virtuálnych počítačov na vytvorenie izolovaného PC prostredia nazývaného „zabezpečené počítačové prostredie“.

Využitím nástroja VMware ACE Manager, administrátori vytvoria, „projekt“ ktorý obsahuje:

 • Virtuálny počítač s operačným systémom, aplikáciami a dátami
 • Aplikácie spúšťané na virtuálnom počítači
 • Súbor pravidiel pre riadenie doby života a vlastností/schopností virtuálneho PC

Z tohto „projektu“ je vytvorený balík VMware ACE, ktorý je distribuovaný ku užívateľom prostredníctvom downloadu, DVD alebo CD médií. VMware ACE umožňuje užívateľom používať "zabezpečené počítačové prostredie" na svojich PC, alebo notebookoch. VMware virtualizačná vrstva mapuje fyzické zdroje HW pre VMware ACE virtuálne počítače, poskytujúc plne ekvivalentné prostredie s x86 počítačom.

Virtuálny počítač je prístupný len v prípade zadania korektného mena a hesla. V prípade, že narušiteľ zadá opakovane nesprávne hodnoty, je virtuálny počítač zničený (resp. na disku prepísaný samými "nulami") a teda dáta sa stanú trvale nedostupné. Oprávnený užívateľ má svoj virtuálny server dostupný a zálohovaný na file serveroch spoločnosti a tento je kedykoľvek spustiteľný na akomkoľvek HW s inštalovaným SW VMwareACE.

Táto vlastnosť je napríklad využiteľná v prípade, ak spoločnosť vyžaduje na strane užívateľa pripájajúceho sa prostredníctvom VPN klienta, štandardný OS s poslednými opravami a patchami. Virtuálne prostredie umožňuje toto docieliť a zároveň udržiavať tieto prostredia bezpečné z pohľadu organizácie.

"VMware ACE allows us to create, maintain and manage a standardized, hardware-independent, secure desktop configuration that can be provisioned to any PC in the enterprise." "VMware ACE nám dovoľuje vytvoriť, udržiavať a spravovať štandardné HW nezávislé konfigurácie PC prostredia, ktoré môže byť spustené na akomkoľvek PC v spoločnosti."
David Parsons, Vice President of Product Development, ALG Software


VMware ACE zjednodušuje podporu a správu prostredníctvom využívania izolovaných, štandardizovaných, samokontrolovaných virtuálnych PC, ktoré sú spúšťané na ľubovoľnom PC.

Prečo používať VMware ACE?
Spôsob použitiaVýhody
Poskytovanie bezpečného prostredia na nespravovaných PC
 • Poskytovanie štandardného podnikového PC prostredia pre vzdialených pracujúcich
 • Zníženie bezpečnostného rizika z dôvodu používanie nespravovaných a nezabezpečených PC
 • Zjednodušenie správy a podpory pre pracovníkov
 • Ochrana spoločnosti a jej zdrojov v bezpečnom, kryptovanom a nekopírovateľnom PC
Poskytovanie zabezpečeného prostredia pre nespravované PC hostí
 • Poskytovanie časovo obmedzeného, uzamknutého PC prostredia pre konzultantov, kontraktorov, audítorov a iných dočasne pracujúcich užívateľov z externého prostredia
 • Zníženie bezpečnostného rizika z pripájaných, nespravovaných, nezabezpečených PC, ktoré sa pripájajú na podnikovú sieť
 • Zjednodušená správa a podpora správy PC hostí, externých spolupracovníkov
 • Ochrana spoločnosti a jej zdrojov v bezpečnom, kryptovanom a nekopírovateľnom PC
Bezpečné dáta na podnikových PC
 • Kryptuje a ochraňuje citlivé podnikové a osobné dáta na mobilných PC
 • Centralizovaná ochrana proti kopírovaniu a správa politiky kryptovania prostredníctvom Virtual Rights Management (VRM) technológie
 • Zamedzenie krádeží a neautorizovaného kopírovania podnikových a osobných údajov
Štandardizované a bezpečné PC prostredie
 • Poskytuje HW nezávislé PC na akomkoľvek HW
 • Kontrola doby života PC, jeho konfigurácie, súhlas s IT normami
 • Zjednodušuje a skracuje správu podnikových PC
 • Znižuje cenu tvorby, testovania, nasadzovania a prenosu PC
 • Uzamkne PC prostredníctvom technológie Virtual Rights Management (VRM), pri súbežnom ponechaní voľnosti užívateľovi
 • Znižuje náklady vďaka HW nezávislosti
 • Zvyšuje flexibilitu nákupu a prenájmu PC

Ďalšie produkty

VirtualCenter:

VirtualCenter&ESX server (PDF, verzia: CZ)

Virtual center umožňuje centrálnu správu hostiteľských a virtuálnych serverov z jedného miesta. VirtualCenter vytvára rýchlejšie reagujúce datacentrá, któré umožňujú rýchlejšiu rekonfiguráciu a relokáciu aplikácií a serverov. Umožňuje okamžité poskytovanie serverov, skrátenie down-time času, optimalizáciu datacentier. Virtual center skracuje čas, náročnosť a zložitosť menežmentu datacentier vďaka vlastnostiam:

 • Monitoruje a kontroluje virtuálne stroje z jedného miesta
 • Organizuje hostiteľské a virtuálné VMware servery do logických skupín a fariem
 • Obmedzuje prístup a jemne odstupňováva prístupové práva administrátorom, využívajúc Windows overovací mechanizmus
 • Vytvára a konfiguruje virtuálne počítače
 • Monitoruje a upravuje zdroje virtuálnych serverov
 • Prostredníctvom využívania šablón pre vytváranie serverov, rýchlo poskytuje nové virtuálne servery
 • Klonuje a prispôsobuje virtuálne stroje
 • Migruje pracujúce virtuálne servery medzi hostiteľskými servermi prostredníctvom Vmotion
 • Integruje sa s existujúcimi SW pre správu a monitoring datacentier

Virtual Center má 3 základné komponenty:

 • VirtualCenter Management Server, ktorý je spúšťaný na Windows 2000, Windows XP Professional alebo Windows Server 2003
 • VirtualCenter databázu, ktorá využíva Oracle, MS SQL alebo MS Access (ktoré existujú v IT infraštruktúre spoločnosti
 • VirtualCenter klient, ktorý je spúšťaný na Windows NT, Windows 2000, Windows XP alebo Windows Server 2003. Virtual Agent je SW, ktorý je súčasťou ESX a GSX Infrastructure Nódov, resp. je možné ich dokúpiť samostatne ku ESX a GSX serverom

Kľúčové vlastnosti:

 • VirtualCenter centrálne a bezpečne menežuje ESX a GSX servery v rámci VMware virtual infraštruktúry. Virtual Infrastructure Management Console umožňuje vidieť a organizovať tisíce virtuálnych a hostiteľských serverov s jedného miesta. Ukazuje využívanie zdrojov a upravuje ich využívanie. Eliminuje redundantné úlohy a zobrazuje správy o chode infraštruktúry. Umožňuje optimalizáciu datacentier.
 • Okamžité poskytovanie serverov: Použitie šablón pre vytváranie serverov umožňuje vytvorenie a poskytnutie servera rádovo behom minút.
 • Virtual Infrastructure SDK: Integruje VirtualCenter so SW tretích strán pre správu datacentier

VMware VirtualCenter (PDF, verzia EN, autor: VMware)

Vmotion

je elegantné a jedinečné riešenie, ktoré ponúka len spoločnosť VMware. Je k dispozícii pre ESX server a vyžaduje aspoň 2 ESX servery, ktoré sú pripojené ku SAN prostredníctvom Fiber Cannel kariet a VirtualCenter SW pre správu.

VMotion umožňuje inteligentný load balancing, dynamické zmeny bez obmedzovania užívateľov. Presúvanie bežiacich serverov z jedného hostiteľského servera na iný umožňuje rýchlu rekonfiguráciu a optimalizáciu vyžitia zdrojov v rámci virtuálnej infraštruktúry.

Vlastnosti:

Migrácia bežiace servera bez prerušenia práce

Vykonávanie udržby serverov bez prerušenia práce užívateľov.

Priebežný load balancing serverov pre dosiahnutie ideálneho vyťaženia zdrojov v závislosti od meniacich sa vonkajších podmienok.

Virtual SMP

je k dispozícii len pre GSX a ESX VMware servery. Umožňuje vytvorenie virtuálnych serverov tak, aby tieto využívali viac ako len jeden procesor. Virtual SMP je teda nevyhnutný pre vytváranie výkonných virtuálnych serverov, ktoré vyžadujú dostatok zdrojov. Pokiaľ nie je Virtual SMP použitý, sú virtuálne servery schopné využívať maximálne 1 procesor.

Ako Virtual SMP pracuje?

VMware Virtual SMP využíva patentovanú technológiu virtuálneho stroja, ktorý transformuje fyzický počítač na množinu zdrojov. Vďaka Virtual SMP môže viacero procesorov zdieľať zaťaženie náročnej aplikácie, ktorá je spúšťaná vo virtuálnom stroji.

VMware Virtual SMP poskytuje:

 • Vyšší výkon
 • Lepšie využitie zdrojov
 • Realistickejšie prostredie pre testovanie a vývoj
 • Signifikantné zníženie TCO

VMware VirtualSMP (PDF, verzia EN, autor: VMware)

P2V

P2V (Physical to Virtual) je nástroj, ktorý dovoľuje bezpečne transformovať fyzický server na virtuálny server. Tento nástroj má svoje miesto pri nasledujúcich situáciách:

Rýchla a spoľahlivá migrácia existujúcich aplikácií do virtuálnych strojov. Vďaka eliminácii reinštalácie a konfigurácii zložitého aplikačného SW, P2V skracuje čas inštalácie a prináša okamžitú úsporu nákladov. Organizácia môže migrovať legacy aplikácie na konsolidovanú VMware platformu a pritom upgradeovať na nový, výkonnejší HW. Umožňuje riešiť prípady inštalácií na HW, ktorý nie je do budúcna servisovateľný.

Debbuging produkčného prostredia vďaka existencii exaktnej virtualizovanej kópie produkčného systému. Debbuging (odlaďovanie) SW je následne možné realizovať bez vyrušovania pracujúcich užívateľov.

Disaster Recovery a backup prostredníctvom periodického virtualizovania produkčného prostredia. Virtualizované servery sú kedykoľvek spustiteľné na akomkoľvem VMware servery, čím sa minimalizuje čas potrebný pre Disaster recovery.

Štandardizácia IT do virtuálnej infraštruktúry: Prostredníctvom P2V je možné s minimálnymi výpadkami migrovať všetky servery na existujúce virtuálne stroje a využívať flexibilitu, cenovú efektivitu a jednoduchší management virtuálnej infraštruktúry.

Ako P2V Assistant pracuje?

VMware P2V Assistant urobí snapshot existujúceho servera (fyzického) a transformuje ho do virtuálneho stroja. Tým sa eliminuje potreba reinštalácie a rekonfigurácie komplikovaného aplikačného prostredia. Virtuálne servery vytvorené prostredníctvom P2V sú použiteľné na VMware ESX Server, VMware GSX Server a VMware Workstation.

VMware P2V (PDF, verzia EN, autor: VMware)

Ceny

Cena VMware riešenia

je závislá od použitých SW (VMware) a prác, ktoré sú dodávané spolu so SW. Porovnanie nákladov na prevádzku IT infraštruktúry s VMware a bez nej.

TCX Vám ponúka know-how a skúsenosti certifikovaných pracovníkov, ktorí majú skúsenosti z implementácií pre našich zákazníkov. Dodávka implementačných prác nie je podmienkou pre dodávku licencií SW.

TCX s.r.o. je jedným z Enterprise partnerov spoločnosti VMware pre Slovenskú republiku, čo nám umožňuje dodávať aj SW VMware vSphere server (ktorý nie je oprávnená dodávať spoločnosť bez platného Enterprise partnerstva).

Licencovanie VMware:

VMware je licencovaný per fyzický server. Cena nie je závislá od počtu virtuálnych serverov, ktoré užívateľ vo VMware prostredí vytvoril, alebo prevádzkuje. Pre každý z prevádzkovaných virtuálnych serverov je však potrebné vlastniť licenciu OS inštalovaného na takomto servri (napríklad W2003/W2008).

VMware ponúka aj verziu VMware Virtual Server, ktorý je dstupný pre Linux aj pre Windows OS (inštaluje sa nad OS, teda nie priamo na HW, ako ESX server) a je ZADARMO. Pre tento produkt je možné dokúpenie podpory od VMware. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte.

Licencie VMware serverov vSphere sú závislé od počtu CPU na fyzickom servery. Súčasťou licencie je aj povinná 1 ročná podpora, ktorá zahŕňa upgrade SW licencií po dobu 1 roka od inštalácie produktu a telefonickú podporu od VMware partnera, resp. priamo z VMware hepdesk centra. Podporu je možné predlžovať na ďalšie obdobia (vždy 1 rok) pred ukončením aktuálnej podpory.

Ceny licencií